Image

  wairit logo2

  Το έργο WairIt έρχεται να βελτιστοποιήσει τις υπάρχουσες τεχνικές μέτρησης της προσωπικής έκθεσης των πολιτών στην αστική ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση καινοτόμων φορετών αισθητήρων (wearables), προηγμένων τεχνολογιών ενσωμάτωσης δεδομένων, και αλγορίθμων εκτίμησης περιβαλλοντικών δεικτών. Η συλλεγόμενη πληροφορία θα είναι άμεσα διαθέσιμη στα άτομα που φέρουν τα wearables μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

   

  WairIt Poster

  Στα πλαίσια του έργου θα γίνει πιλοτική εφαρμογή της λύσης στη Θεσσαλονίκη από εργαζόμενους στην εταιρεία ταχυμεταφορών IDS. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή θα οδηγήσει, εκτός των άλλων, σε χαρτογράφηση της αστικής ρύπανσης για κύριους οδικούς άξονες σε υψηλή χωρική ανάλυση. Παράλληλα, η λύση του WairIt θα συμβάλλει στη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων, μειώνοντας κατ’ επέκταση την ανάγκη για παροχές υγείας και ελαχιστοποιώντας τις χαμένες εργατοώρες λόγω αδιαθεσιών που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

  Το έργο WairIt έχει στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης για την παρακολούθηση της προσωπικής έκθεσης κάθε ατόμου στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την παροχή προσωποποιημένης πληροφορίας ώστε κάθε άτομο να είναι ενήμερο για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αναμένεται πολύ σύντομα μέσα στο έργο να προκύψει μία αρκετά λεπτομερής χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τους κύριους οδικούς άξονες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η συνολική λύση μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή δεδομένου ότι δεν απαιτεί την εγκατάσταση σταθμού ή την χρήση περίπλοκων δικτύων, οπότε και να γίνεται χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά περίπτωση. Δεδομένου ότι πλέον θα υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ρύπανσης σε επίπεδο δρόμου ή και πυκνότερα, αναμένεται ότι η λύση WairIt θα κάνει δυνατή την παροχή υπηρεσιών δρομολόγησης, όχι μόνο με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, αλλά και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες για την διασφάλιση της υγείας του πολίτη.

  Σε ότι αφορά την εταιρεία η οποία διαθέτει την λύση WairIt στους εργαζομένους της (στην προκειμένη περίπτωση η IDS courier), έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί όχι μόνο που βρίσκονται οι εργαζόμενοί της αλλά και σε τι περιβαλλοντικές συνθήκες εκτίθενται. Με το σύστημα της έξυπνης δρομολόγησης αναμένεται η διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων της εταιρείας και κατά συνέπεια η μείωση της ανάγκης για παροχές υγείας και η ελαχιστοποίηση των χαμένων εργατο-ωρών λόγω αδιαθεσιών που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, η χρήση wearables είναι δυνατό να αυξήσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων κατά 8.5% και την αίσθηση ικανοποίησης από τον εργοδότη τους (“The human cloud at work”, 2014). Κατά αντιστοιχία η λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε φορέα, πχ από Δήμους που θέλουν να την παρέχουν στους πολίτες τους ή από ΜΚΟ προς τα μέλη τους, αλλά και από μεμονωμένους ιδιώτες με ανάλογα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για τη λήψη ορθών περιβαλλοντικών αποφάσεων, και την αξιολόγηση μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προτείνονται σε συμμόρφωση της κείμενης νομοθεσίας. Από περιβαλλοντικής απόψεως, το WairIt επιτρέπει στο ευρύ κοινό να αποκτήσει βασική γνώση για τους διάφορους τύπους ρύπων, τα επίπεδά τους στην ατμόσφαιρα και τη διασύνδεσή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης, ο μεγάλος όγκος δεδομένων για την ποιότητα του αέρα θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και των πηγών του, ενώ θα βοηθήσει στη χάραξη πολιτικής στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξασφάλισης της δημόσιας υγείας και του σχεδιασμού των μεταφορών. Μακροπρόθεσμα η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την κατανόηση των αιτιών που επιβαρύνουν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

  Τέλος, η λύση WairIt αναμένεται να εμπνεύσει υγιή περιβαλλοντικά πρότυπα συμπεριφοράς, καθώς θα ενημερώνει τους χρήστες για συγκεκριμένες πρακτικές περιορισμού της συνεισφοράς τους στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο.

  Η SEEMS συμμετέχει στο έργο σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας το φορετό μετρητικό σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή αξιοπιστία.

  Μάθετε περισσότερα: https://wairit.gr/

   
  StartUpNow Forum 20215 6 of October