Image

aRTi-D®, Ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων

Προβλεπτική Συντήρηση

tablet_1.png

Ελληνική επιχείρηση παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας αναζητούσε λύση για την παρακολούθηση των λειτουργιών της γεννήτριας, της Υδροηλεκτρικής μονάδας της, μέσω διαφόρων αισθητηρίων, με στόχο την προβλεπτική συντήρηση καθώς και πρόβλεψη παραγωγής Ενέργειας. Η διαδικασία παρακολούθησης περιλάμβανε λειτουργίες συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και επιτήρησης των διαφόρων λειτουργικά κρίσιμων μεγεθών της γεννήτριας.

 • Σημαντική ποσότητα κρίσιμης πληροφορίας είναι ανεκμετάλλευτη. 
 • Ο υφιστάμενος εξοπλισμός δεν διαθέτει δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.
 • Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτός επιχείρησης και από διάφορες έξυπνες συσκευές. 
 • Λόγω φύσης του αντικειμένου, προκύπτει ανάγκη για έκτακτες συντηρήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες.

Μέσω αισθητήρων σε IoT πλατφόρμα, παρακολουθείται απομακρυσμένα η υγεία της γεννήτριας και συγκεντρώνονται δεδομένα για την πρόβλεψη και προειδοποίηση για αναμενόμενες βλάβες καθώς και για τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής. Επίσης, μέσω αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, μετριέται η ροή του νερού και προβλέπει την παραγωγή της ενέργειας με συνεχόμενη και αυτό-διορθωμένη πρόβλεψη σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων καιρού.

Αποτέλεσμα: 28% Μείωση Κόστους Συντήρησης

Αναλυτικά Παραγωγής

Ελληνική επιχείρηση παραγωγής πλαστικών αναζητούσε λύση  αντιμετώπισης των χαμένων χρόνων παραγωγής, μέσω ανάλυσης των δεδομένων παραγωγής. Μικρο-διακοπές λειτουργίας σε διάφορα σημεία της γραμμής παραγωγής (επαναλαμβανόμενες και μη) ενεργοποιούν συναγερμούς, που προκαλούν καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, με δυσκολία στον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του προβλήματος και σοβαρό αντίκτυπο στη μείωση του όγκου παραγωγής. 

 • Αδυναμία επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων από πολλές πηγές και με μεγάλη ακρίβεια μέτρησης, με αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση και εκμετάλλευση δεδομένων πραγματικού χρόνου.
 • Από τη στιγμή που ένα συμβάν θα λάβει χώρα, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην ανάλυση των δεδομένων και στη εύρεση της πραγματικής αιτίας και περισσότερο στην αποκατάσταση. 

Η λύση aRTi-D παρείχε με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο μια ολιστική εικόνα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διαδικασίας και της ροής του προϊόντος ώστε να υπάρχει επίγνωση της κατάστασης στην παραγωγή. Με το aRTi-D η ομάδα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Συνολική Απόδοση Εξοπλισμού (OEE)
 • Παραγωγή ανά ώρα και προβλέψεις
 • Αιτία πρόκλησης διακοπών και προτάσεις βελτίωσης
 • Απώλεια εισοδήματος
 • Τάσεις και προτάσεις βελτίωσης
laptop_3d.png

Αποτέλεσμα: 20% αύξηση παραγωγικότητας

Αυτοματοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας – Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Συνταγών

mobile_1b.png

Ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πεπτιδικών υλικών στον κόσμο, επέλεξε την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και βελτίωση της λειτουργίας και του ελέγχου της παραγωγής του. Στην απαίτηση συμπεριλαμβάνονταν για το σύνολο του εξοπλισμού (αντιδραστήρες, φίλτρα, δεξαμενές, κ.τ.λ.) επιτήρηση και έλεγχοι θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, δοσολογίας, ανάμιξης και ελεγχόμενης μεταφοράς ρευστών  υλών.

Οι περιορισμοί του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής ήταν οι εξής:

1.  Υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης

2.  Χρόνος & κόστος προγραμματισμού & ελέγχου εξοπλισμού παραγωγής  

3.  Μη ύπαρξη αυτοματοποιημένων αναφορών.

4. Μη αξιοποίηση σημαντικής ποσότητας κρίσιμης πληροφορίας.

5. Δυνατότητα ελέγχου μόνον εντός εταιρείας και όχι από έξυπνες συσκευές και από οποιοδήποτε χώρο.

6. Κοστοβόρα & χρονοβόρα τεχνική υποστήριξη.

1.Απομακρυσμένη Παρακολούθηση και Έλεγχος Παραγωγής, από πολλαπλές πηγές δεδομένων (αισθητήρες, SCADA, ERP).

2.Δημιουργία, επεξεργασία, εκτέλεση αυτοματοποιημένων συνταγών με προσδιορισμό παραμέτρων και φάσεων. Άμεση παραμετροποίηση  και ρύθμιση λειτουργίας εξοπλισμού με αλλαγές παραμέτρων.

3.Ασφάλεια και ηλεκτρονικές υπογραφές βασισμένες σε ρόλους. 

4.Ιστορικά αρχεία για ιχνηλασιμότητα ενεργειών και έκδοση αναφορών.

5.Ιστορικό εκδόσεων συνταγών για τον έλεγχο των τρεχουσών εκδόσεων.

6.Τεχνική υποστήριξη και επέμβαση από μακριά.

Αποτέλεσμα: 15% Ταχύτερη Παραγωγή

FIND US

Alexandroupolis

Andrianoupoleos 27,

68131, Alexandroupolis, GR

info@seems.gr - +30 2551023116

Thessaloniki

Platonos 42, 

55236, Panorama - Thessaloniki, GR

info@seems.gr - +30 2317009269

SEEMS

SEEMS is a hi-tech start-up established in Alexandroupolis, Greece. The Company is focused on IoT solutions development employing Artificial Intelligence techniques.

SEEMS is built on a team of inspired and hardworking innovation explorers developing progressive technological solutions to improve the daily quality of life.

© 2017 | SEEMS